มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗
 ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย"กองทุนการศึกษา"
จัดนิทรรศการคุณธรรม ในการออกร้าน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๓
ในงานมหกรรมการศึกษา สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โดยผู้อำนวยการ บุญรอด พลเสน และนายสำเภา เจริญกุล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาว ได้นำ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเหล่าพสกนิกร ร่วมทำบุญใส่บาตร ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระราชินีนาถ รวมทั้งการวางถวายพานพุ่ม การลงนามถวายพระพร ของประชาชน
เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปดนตรีพื้นบ้านของไทย ชมรมอนุรักษ์ดนตรีไทย จากอำเภอสองพี่น้อง
ได้ให้เกียรติมาทำการแสดงให้ผู้ปกครองและนักเรียน ได้ชม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติองค์พระราชินีของ
ปวงชนชาวไทย ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ งานจบลงด้วยพิธีการไหว้แม่
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โดยการนำของผู้อำนวยการบุญรอด พลเสน
นำคณะครูและนักเรียนจัดนิทรรศการ งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่๖
ณ ฮออลล์ ๙ อิมแพค เมืองทองธานี ในงานนี้ ฯพณฯพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
ให้เกียรติเข้าชม กิจกรรมที่โรงเรียนบ้านละว้าวังควายได้นำไปเสนอ
ISUZU ให้น้ำ..เพื่อชีวิต
 ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ บริษัทตรีเพชรอีซูซุ และบริษัทในเครือ ได้จัดพิธ๊มอบระบบปะปาและเครื่องกรองน้ำ
ซึ่งเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์ให้กับทางโรงเรียนโดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น อธิบดีกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล นายอำเภอด่านช้าง ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ จากทั้่วประเทศ ตัวแทนจากชมรมยุทธหัตถี
ออฟโรด ชมรมจักรยานสุพรรณบุรีไซคลิ่งคลับ สโมสรสุพรรณบุรีเอฟซี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบทุนอาหาร
กลางวัน และอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xJI4mzz_Np0
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2555
26 มีนาคม 2556 นายบุญรอด พลเสน ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พร้อมทั้งบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือเพื่อเป็นมงคลชีวิตให้กับนักเรียน จากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน
รายงานความก้าวหน้า "โครงการกองทุนการศึกษา"
24-25 มีนาคม 2556 นายบุญรอด พลเสน ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูรวม 8 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ
เกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้า ระยะที่1 โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา
โดยมี ฯพณฯพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีเป็นประธาน พร้อมคณะองคมนตรี
คณะติดตามความก้าวหน้าประกอบด้วย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะทำงานของสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา
และอีกหลายหน่วยงาน
เตรียมความพร้อม.....ก่อนสู่โลกกว้าง...
๙ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดการฝึกอบรมการใช้TABLETให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓เพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมที่จะออกสู่โลกกว้าง โดยมีท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๓ นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
  นายบุญรอด พลเสนผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
เข้าค่ายลูกเสือสหวิทยาเขตชาวดอย
๒๗-๒๘กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖โรงเรียนได้ส่งลูกเสือสามัญเข้าค่ายกับสหวิทยาเขตชาวดอย
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไผ่สีทอง เด็กๆได้เหน็ดเหนื่อยกับกิจกรรมต่างอย่างพร้อมหน้า
วิทยากรสนุกสนานกันทุกคน
คุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด ๒๕๕๖
 ๒๐ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว โดยการนำของ
 นายกสิรวิช ภู่วงค์ ได้จัดอบรมตามโครงการ คุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด
  ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีคณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เจ้าหน้าที่
 ตำรวจสถานีตำรวจภูธรองค์พระ   เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาว
  เจ้าอาวาสวัดละว้าวังควาย วิทยากรจากอำเภอด่านช้าง  ให้การอบรม
                   นิพนธ์ ลิ้มไพบูลย์ รายงาน
มอบเกียรติบัตร
นายบุญรอด พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย มอบเกียรติบัตร
            ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
                   ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62
                          กฤษฎา อร่ามกุล ภาพ/ข่าว
ค่ายวิทยาศาสตร์กับราชภัฏนครปฐม
 ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
      โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม  อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสำโรง
                                      อาจารย์อนัญญา ทองสีมา
คณะนักศึกษา จำนวน ๕๐ คน ได้จัดออกค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนของโรงเรียน
กิจกรรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การทดลอง การฝึกปฏิบัติ นักเรียนได้ความรู้
และความสนุกสนาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
เข้าค่ายพักแรมปีการศึกษา ๕๕
     ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ โรงเรียนได้นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๑๓๐ คน
  เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือวังสวนแก้ว
ส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่
  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนจัดงานต้อนรับปีใหม่ โดยมีกิจกรรม
     กีฬาสี จับสลากของขวัญ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยนายอรุณ แก้วน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ออม ในระบบส่งเสริมสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านละว้า
วังควาย                             เสนอข่าวโดย นิพนธ์ ลิ้มไพบูลย์
ประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ได้รับเกียรติจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ ให้เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดประชุม สหวิทยาเขตชาวดอย ตามโครงการประชุมปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและเครือข่าย
โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต๓
นายจักรพรรดิ์ จิตมณี เป็นประธานและบรรยายพิเศษ มีคณะครูสหวิทยาเขต
ชาวดอยและโรงเรียนบ้านทับกระดาษเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๕๐ คน
 
องคมนตรี ติดตามโครงการกองทุนการศึกษา
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ฯพณฯ  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์   องคมนตรี
 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านละว้าวังควายเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
 ของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ได้เยี่ยมชมการก่อสร้างบ้านพักครูด้วยแรงงาน
 ชาวบ้าน ในโอกาสเดียวกันได้มอบมุ้ง ซึ่งทางโรงเรียนจัดหามาให้กับชาวบ้านเพื่อเป็น
 การขอบคุณ โดยมี นายธนภณ มีผิว นายณรงค์ พึ่งงาม รองผู้อำนวยการสำนักงาน
 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต๓ นายบุญรอด พลเสน ผู้อำนวยการ
 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย  นายสำเภา เจริญกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาว
 และชาวบ้าน ให้การตัอนรับ
 
โรงเรียนบ้านละว้าวังควายลงนามถวายพระพร
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ โดยการนำของ
นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
นายบุญรอด พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
นายมณฑล นิ่มเป๋า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน  ซึ่งทั้ง ๒ โรงเรียนเป็นโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา  ได้นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา
ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช  
 
ชาวบ้านละว้าวังควาย ร่วมสร้างบ้านพักครู
 การดำเนินการก่อสร้างบ้านพักครูของโรงเรียน โดยได้รับความช่วยเหลืองบประมาณ
จากสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้ของบประมาณค่าวัสดุ ส่วน
แรงงานในการก่อสร้าง ชาวบ้านละว้าวังควายได้ร่วมใจกันที่จะทำการก่อสร้างเอง
       ขณะนี้อยู่ในช่วงการก่อสร้างฐานราก ตอกเข็ม ขุดหลุมเสา เทตอม่อ เทคาน
      โดยชาวบ้านที่มีฝีมือทางช่างจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำการก่อสร้าง
      กลุ่มสตรีแม่บ้าน ร่วมใจกันมาเป็นผู้ช่วย
 
อบรมโรงเรียนคุณธรรมครั้งใหญ่
 ๑๓-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายบุญรอด พลเสน ผู้อำนวยการได้นำคณะครู ๑๑ คน
  เข้าอบรมปฏิบัติการร่วมกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาตามโครงการ
    "พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาโครงการกองทุนการศึกษา"
  ซึ่งจัดโดย โครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรละ ๒ วัน รวม ๓ หลักสูตร เพื่อนำมาพัฒนา
 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ศิลปหัตถกรรม"สหชาวดอย"
โรงเรียนดีศรีตำบล
25-29 กันยายน 2555 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ให้ปิดโรงเรียนส่งครูเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติ
ธรรม และเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีศรีตำบล ณ ค่ายลูกเสือ
วังสวนแก้ว อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะครูของโรงเรียนเข้าร่วม
สัมมนา จำนวน 20 คน เพื่อนำความรู้มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป
พิธีรับมอบทุนพระราชทาน
 ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ นายบุญรอด พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
 นายศรีชัย กอบกู้ไพบูลย์กิจ ครูผู้ดูแลนักเรียนทุน ได้นำเด็กชาย ภูวนาท พรหมดี และ
 เด็กหญิงปทุมวรรณ ชายศรีอ่อน นักเรียนทุนพระราชทาน
 ตามโครงการกองทุนการศึกษา เข้ารับมอบทุนพระราชทานจากประธาน องคมนตรี
         ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์   ณ ห้องรับรองทำเนียบองคมนตรี
       ทั้งนี้ได้นำผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานเดินทางไปลงนามถวายพระพร
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
   ณ  โรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งเดินทางไปเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 องคมนตรี ติดตามโครงการ"กองทุนการศึกษา"
วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ฯพณฯพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
   ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามโครงการกองทุนการศึกษา
   ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ให้การต้อนรับ
   และชี้แจงการดำเนินงาน ดังนี้ นายไพทูรย์ ไวยฉาย นายอำเภอด่านช้าง
   นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต ๓ นายบุญรอด พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
   ทางหลวงชนบท กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าอำเภอด่านช้าง   TOT
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง
รวมทั้ง สารวัตรใหญ่ สภ.องค์พระ กำนันตำบลวังยาว สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังยาว ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกตรองนักเรียน
 ให้การต้อนรับ
ชาวบ้านละว้าวังควายร่วมใจ ทำดี ถวายในหลวง
จากการที่โรงเรียนบ้านละว้าวังควายได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุน
 การศึกษา และงานแรกที่โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือให้จัดสร้างคือบ้านพักครูเรือน
แถวจำนวน ๘ ห้อง งานแรกคือรากฐานตอกเสาเข็ม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ชาวบ้านละว้าวังควายโดยการนำของท่านผู้ใหญ่สำเภา เจริญกุล ได้นำชาวบ้าน
บริจาคเงินค่าเสาเข็มจำนวน ๔๕ ต้น เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท และนายเอนก นิลบุญ
ศิษย์เก่าของโรงเรียนได้นำรถตอกเสาเข็มมาช่วยตอกคิดเป็นมูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท
ท่ามกลางความปลื้มปิติของทุกคนที่ได้มีโอกาสทำดีถวายในหลวง และในการก่อสร้าง
บ้านพักครูชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจช่วยก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
ประชุมสามัญกลุ่ม
5 ตุลาคม 2555 ผู้อำนวยการบุญรอด พลเสน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมประชุมสามัญสหวิทยาเขตชาวดอย ณ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน งานนี้มีการแจก
พัดลมตั้งพื้น โดยกรรมการสหกรณ์บุญรอด พลเสน ดีใจกับผู้ที่จับถูกชื่อ สำหรับผู้ที่
พลาดหวังงวดนี้ก็รอโอกาสต่อไปครับ ช่วงบ่ายรับประทานอาหารร่วมกัน
 
ของเขาดีจริง
28-30 กันยายน 2555โรงเรียนบ้านละว้าวังควายโดยผู้อำนวยการนายบุญรอด พลเสน
 ได้ส่งนักกีฬาเปตองเข้าแข่งขันโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28กรกฏาคม55
ได้รับรางวัลที่ 1 สองรายการ คือ
หญิงคู่อายุ 12 ปี เด็กหญิงเยาวลักษณ์ จีนทอง - เด็กหญิงจิราพร ทีปะลา
หญิง3คน อายุ 12 ปี เด็กหญิงนิศาชล แสนเงิน - เด็กหญิงจินตนา ลาชา
เด็กหญิงจรรยาพร แซ่แต้ โดยมีนายวิสันต์ หงษ์ทอง เป็นผู้ฝึกสอน
นายศรีชัย กอบกู้ไพบูลย์กิจ เป็นผู้จัดการทีม
 
เปตอง สพฐ.เกมส์
22 กันยายน 2555 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โดยผู้อำนวยการนายบุญรอด พลเสน
    ได้ส่งนักกีฬาเปตองหญิงรุ่นอายุ 12 ปี เข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
  สุพรรณบุรี เพื่อร่วมแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
 ได้ที่ 3 จากจำนวนทีมที่เข้าแข่งขัน 64 ทีม พลาดโอกาสการเป็นตัวแทนของจังหวัด
 ขอชื่นชม นายวิสันต์ หงษ์ทอง ผู้ฝึกสอน ที่ทำให้เรามาไกลได้ถึงจุดนี้
 
One Tablet Per Child
  หลังจากผ่านการอบรมกันอย่างเข้มข้น โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
      ได้รับจัดสรร Tablet สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นที่เรียบร้อย
  โรงเรียนก็ได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลทันที
  เด็กๆตื่นเต้น คุณครูก็ตื่นเต้น วิงเวียนไปตามกัน
       ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
       โดยเฉพาะท่าน ศน.เศกสรรค์ ใจดี ที่ได้จัดสรรค์เครื่องให้กับโรงเรียน
 
ฉลอง ๘๐ พรรษาพระบรมราชินีนาถ
 ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โดย  ผอ.บุญรอด พลเสน
  ได้นำคณะครู นักเรียน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จัดงานทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล      และจัดวางพานพุ่มในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  พระบรมราชินีนาถในโอกาสพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
อีกอาชีพสำหรับก้าวเข้าสู่อาเซียนกับราชภัฏนครปฐม
     วันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยการนำของ
       อาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ ได้นำคณะนักศึกษา  โปรแกรมวิชาศิลปกรรม
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการทำผ้ามัดย้อม
   ตามโครงการกองทุนการศึกษา ในการพัฒนาด้านการสร้างอาชีพให้นักเรียน
   ฝึกอบรมให้นักเรียนรู้วิธีการทำผ้ามัดย้อมอย่างละเอียดทุกขั้นตอนสามารถลงมือ
  สร้างชิ้นงานเป็นของตนเองได้ โดยการออกแบบการมัดและทำเสื้อของตนเอง
  คนละหนึ่งตัว ซึ่งจะเป็นลายที่มีเพียงตัวเดียวในโลก นักเรียนมีความสุขกับการเรียน
  มีความภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์เป็นอาชีพได้
  ผลงานครั้งนี้จะให้นักเรียนใส่เสื้อของตนเองไปโชว์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
  กราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน
ี้
 
งานปรับปรุงอาคารสถานที่
     เนื่องจากหลังคาอาคารประกอบที่โรงเรียนใช้เป็นที่อยู่อาศัยของครู
   หลายครอบครัว ชำรุดเสียหายมาก โรงเรียนได้รับความอนุเคราห์จัดสรร
   งบประมาณในการซ่อมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สุพรรณบุรีเขต ๓ ให้ทำการซ่อมแซม เสร็จแล้วผู้อาศัยมีความสุขกันถ้วนหน้า
กู้ชีพน้อย กับราชภัฏนครปฐม
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  โดยการนำของ     ผศ.ดร. หทัยชนก บัวเจริญ
                            อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
                            อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย
                            อาจารย์วริยา  จันทร์ขำ
                     และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒๖ คน
            ได้จัดฝึกอบรมนักเรียน   ตามโครงการ การปฐมพยาบาล    และ
                  Cardiopulmonary   Resuscitation   (CPR) คศ.2010
  เพื่อเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ
 กองทุนการศึกษา ที่จะช่วยพัฒนาเด็กในเขตชนบท ยากจน ให้มีความอยู่ดีกินดีและมี
 สุขภาพดีถ้วนหน้า กิจกรรม คือ อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลรักษาสุขภาพ
 อนามัย ตัวตน บ้านเรือน
   โรงเรียนบ้านละว้าวังควายขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
สหกรณ์ก้าวไกลด้วยน้ำพระทัยในหลวง
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายสุรศักดิ์ สุขเหลือ สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
    สุพรรณบุรี ได้มาเยี่ยมเยียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
 เพื่อให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
 ๘๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมนำอาหารกลางวัน
 เลี้ยงเด็กนักเรียน  ขอ กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับ ประถม ๒๕๕๕
24 สิงหาคม 2555 โรงเรียนได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาแหล่งเรียนรู้
       ณ องค์การพิพิทธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เด็กๆ ก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดา
   อย่างน้อยก็ให้เขารู้ว่า พวกเราขึ้นบันไดเลื่อนไม่เป็น และอีกหลายอย่างที่ไม่เคยเห็น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับ ม.ต้น ๒๕๕๕
22-23 สิงหาคม 2555 โรงเรียนได้นำนักเรียนระดับ ม.ต้น ศึกษาแหล่งเรียนรู้
    ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี กิจกรรมศึกษาธรรมชาติสัตว์ วอร์คแรลลี่
   ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆ อีกมากมาย ได้ความรู้ คู่สนุกสนาน
เยาวชนต้นกล้า ต้นแบบพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด รุ่นที่ ๒
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ อำเภอด่านช้างโดยการนำของนายไพฑูรย์ ไวยฉาย นายอำเภอ
                           นายมนตรี  พงษ์เผือก  ปลัดอำเภอ 
    คุณครูเรณู  ตันติจรูญโรจน์  คุณครูจินดา  พรมโชติ  จากโรงเรียนด่านช้างวิทยา 
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ในตำบลวังยาว
      ได้เปิดการอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนตามโคร เยาวชนต้นกล้า  ต้นแบบพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดรุ่นที่  ๒
   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
   ขอขอบคุณคณะนันทนาการของนักเรียนโรงเรียนด่านช้างวิทยา
ฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านละว้าวังควายร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   สุพรรณบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลวังยาวร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ
   ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
         ณ หมู่บ้านป่าผาก หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
    โดยท่านผู้อำนวยการบุญรอด พลเสน ได้ส่งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๑๐ คน
    ครู ๕ คน เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความสำเร็จด้วยดี ถึงเหนื่อยแต่ทุกคนก็มีความสุข
   ที่ได้มีโอกาสทำความดีถวายสมเด็จแม่ของแผ่นดิน
แห่เทียนจำนำพรรษา ๒๕๕๕
๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ซึ่งโรงเรียน
  ได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณี อันดีงาม
  ของพุทธศาสนา
สพป.สพ.๓ ติดตามโครงการ"กองทุนการศึกษา"
และร่วมงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๕ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา สุพรรณบุรีเขต ๓ นายธนภณ มีผิว นายณรงค์ พึ่งงาม นายอำนวย ดีประสิทธิ์
ได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการโครงการ"กองทุนการศึกษา"ของโรงเรียน
ในโอกาสเดียวกันได้ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยของโรงเรียนด้วย
อบจ.สุพรรณบุรี กรุณาปรับสภาพพื้นที่
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   โดยนายก
บุญชู จันทร์สุวรรณ ได้กรุณาส่งรถแบ็คโฮ และรถแทร็คเตอร์ มาช่วยปรับสภาพพื้นที่
ของโรงเรียนเพื่อรองรับการพัฒนาโรงเรียนตามโครงการกองทุนการศึกษา ที่จะพัฒนา
โรงเรียนในทุกด้าน คาดว่าจะใช้เวลาปรับแต่งพื้นที่ประมาณ ๒ สัปดาห์ โรงเรียน
ขอกราบขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมา ณ โอกาสนี้
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฎนครปฐม
              และการอบรม Taplet Pc ครูดอย
 วันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 จำนวน ๔๐ คน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียน
 บ้านละว้าวังควาย กิจกรรมคือทาสีห้องเรียน ปรับปรุงแก้ไขระบบและโปรแกรม
 คอมพิวเตอร์ สื่อ CAI โปรแกรมช่วยสอน วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 อบรมการใช้ Taplet Pc ให้กับคณะครู โดยมีครูจากโรงเรียนบ้านกล้วย
 บ้านวังยาว วัดคอกช้าง เข้าร่วมรับการอบรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต๓ ส่งนายเศกสรรค์ ใจดี ศึกษานิเทศ
 ร่วมเป็นวิทยากร ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
 รักษ์ป่ารักษ์น้ำ กับอุทยานพุเตย
 ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านละว้าวังควายได้ส่งนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๗๖ คนเข้าร่วม
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติ
ิพุเตย เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กในพื้นที่ ที่จะช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากร
ของชาติที่ถูกทำลายลงอย่างมากมาย รวมทั้งให้เด็กได้เกิดความตระหนัก
ถึงคุณค่าของป่าไม้โดยมี ครูวนิดา จันสิงคำ ครูคนึงนิตย์ พิทักคีรี รวมทั้ง
คุณครูนางสาวอ้อย หงษ์เวียงจันทร์ ร่วมเป็นพี่เลี้ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมติดตามโครงการ
                 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 จำนวน ๙ ท่าน ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย เพื่อร่วมกันวางแผน
 พัฒนา โรงเรียนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
 พระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง ฯพณฯ องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์
 ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 โดยมีนายบุญรอด พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ
 ฉลองพุทธชยันตีและแจกทุนการศึกษา
    วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านละว้าวังควายโดยผู้อำนวยการ
     บุญรอด พลเสน ได้จัดงานวันวิสาขบูชาโลกและฉลองพุทธชยันตี
    ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในครั้งนี้ได้รับความเมตตา
     จากพระอาจารย์ทองชุบ ฉนฺทธมฺโม เจ้าอาวาสวัดละว้าวังควาย
     แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนจำนวน ๒๐ ทุน
   จากนั้นได้นำนักเรียนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด
   สถานที่สาธารณะ และวัด ได้รับความร่วมมือจาก กรรมการศึกษา
   ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองเป็นอย่างดี โรงเรียนขอกราบขอบพระคุณ
              มา ณ โอกาสนี้
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
   วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ได้จัดประชุม
      ผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อ
      ชี้แจง ทิศทางดำเนินการของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน
      เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
       มีผู้ปกครองมาประชุม ๒๕๐ คน
ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร
  งานก่อสร้างอาคารห้องวิทยาศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนได้ขอรับบริจาค
 งบประมาณค่าวัสดุจากท่านผู้มีจิตศรัทธาโดยใช้แรงงานจากคณะครู
  นักเรียนนักการภารโรงขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างสำเร็จไปกว่า ร้อยละแปดสิบแล้ว
 
   บายศรีสู่ขวัญและมอบประกาศนียบัตร
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โดยผอ.บุญรอด พลเสน และคณะครูได้จัดงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบชั้นม. 3 ปีการศึกษา 2554ภาคเช้ามีการทำบุญใส่บาตรและบายศรีสู่ขวัญภาคค่ำเลี้ยงอาหารและมีการแสดง ของนักเรียนพร้อมทั้งมีการจับฉลากของรางวัล ผู้ปกครองร่วมงานประมาณ 500 คน ทุกคนมีความสุขกันทั่วหน้า.
 
 
     เชิญร่วมบริจาคทรัพย์สร้างห้องวิทยาศาสตร์
     โรงเรียนบ้านละว้าวังควายเป็นโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส แต่ไม่มีห้อง
 วิทยาศาสตร์ และขาดแคลนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จำนวนมาก ทำให้การ
 จัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความยากลำบาก ขณะนี้โรงเรียนกำลัง
 ดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนใน
ปีการศึกษา2555 แต่ยังขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์อีกเป็นจำนวนมาก จึงขอ
รับบริจาคทรัพย์จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ต่อไป   รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อนายบุญรอด พลเสน  0898369924
 หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาด่านช้าง ชื่อบัญชีโรงเรียน
บ้านละว้าวังควาย(เงินอุดหนุนอื่น)เลขที่บัญชี 728-1-20634-8
 หากโอนเงินให้โรงเรียนกรุณาส่งหลักฐานการโอนให้กับทางโรงเรียนด้วย
 เพื่อจะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป   กราบขอบพระคุณ
 
เตรียมการยกระดับคุณภาพการศึกษาครั้งใหญ่
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 โรงเรียนบ้านละว้าวังควายโดยนายบุญรอด พลเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับเกียรติจากนายฉัฐชาย แสงภู่วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดวังพระนอน นางสาวรัชนี ทาเหล็ก นางสาวรุ่งฤดี กรอบมุข
ครูโรงเรียนวัดวังพระนอน ได้มาให้ความรู้จัดการอบรมการใช้โปรแกรม
Multipoint ในการจัดกิจกรรมการสอน เพื่อเตรียมการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน โดยจะเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นี้
  ขอกราบขอบพระคุณคณะวิทยากรเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
 
           
 โครงการผ้าป่าหนังสือและพิธีมอบทุนการศึกษา
  วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2554 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรีได้นำคณะเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ มอบอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ของเล่น
และทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โดยมีนายบุญรอด พลเสน
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองให้การต้อนรับ ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
 
       คุณธรรม ต้านยาเสพติด
วันที่ ๒๒ - ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โดยความสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจองค์พระ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาว  พระสงฆ์ จากวัดละว้าวังควาย และ วัดวังยาว  กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาทุกคน
 
        สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ ๑๙ สิงหาคม๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ได้รับเกียรติจากนายประกอบ พลายมี ประธานสหวิทยาเขตชาวดอยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยเป็นประธานเปิดงาน
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมีนายประสบ สถาปนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเสลา
นายสมชาย ลิ้มประจัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอกช้าง ให้เกียรติร่วมงาน   
กิจกรรม   นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประกวดแฟนซีชุดรีไซเคิล แข่งขันจรวดขวดน้ำ
 
สัมผัส ระดับโลก
           เมื่อวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554 ครูและนักเรียนจากโรงเรียน
"มหิดลวิทยานุสรณ์" จำนวน 35 คนได้มาออกค่ายพัฒนา ที่โรงเรียนบ้านละว้าวังควายโดยการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ ด้านเคมี ฟิสิกส์ การทำจรวดขวดน้ำ แนะนำวิธีการเรียนอย่างไร จึงจะก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกได้ นักเรียนได้รับทั้งความรู้
และความสนุกสนาน ทั้งนี้ขอขอบพระคุณท่าน สจ.สุพัฒน์ รบอุดงค์ ที่ได้กรุณาติดต่อประสานงานให้
 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๔
           วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ได้จัดงาน
"วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔" โดยมีกิจกรรม ประกวดคัดลายมือ
เขียนเรียงความ  อ่านคำประพันธ์  ตอบปัญหา ประกวดแฟนซีนางในวรรณคดี
ประกวดร้องเพลง  และกิจกรรมอื่นๆ หลายรายการ  นักเรียนได้รับความรู้ 
ความสนุกสนาน และของรางวัลมากมาย โดยมีท่านผู้อำนวยการ บุญรอด  พลเสน
ให้กำลังใจ


วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๒๕๕๔

           วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย จัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ นำคณะลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณตน
และพิธีรับลูกเสือใหม่เข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
จากนั้นนำนักเรียนพัฒนา ทำความสะอาด โรงเรียน วัด และหมู่บ้าน
เยี่ยมชมการดำเนินการโครงการห้องสมุด
          วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๙ น.คณะครูจากโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย
จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๒๓ คน ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินการโครงการห้องสมุดและชมการดำเนินการ
ของโรงเรียน พร้อมทั้งมาส่งครูวนิดา จันสิงคำซึ่งย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ที่โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย


 
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
           วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผอ.บุญรอด พลเสน ได้นำคณะครูของโรงเรียน
บ้านละว้าวังควาย ศึกษาดูงานการใช้เทคโลยี ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนวัดวังพระนอน สพป. สพ 1 เพื่อนำมาปรับใชัภายในโรงเรียน
โดยมีผู้บริหาร โรงเรียนบ้านดงเสลา โรงเรียนบ้านกล้วย โรงเรียนวัดคอกช้าง
ร่วมเดินทางศึกษาดูงานด้วยขอกราบขอบพระคุณคณะครูและท่านผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดวังพระนอน ที่ช่วยให้ความรู้และอำนวยความสะดวก
 
รียนฟรี 15 ปี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ
            วันที่ 5 เมษายน 2554 โรงเรียนบ้านละว้าวังควายได้ประชุมชี้แจง
ผู้ปกครองตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี เรียนดีอย่างมีคุณภาพและทำการแจกเงิน
ค่าเครื่องเขียนและเสื้อผ้าให้กับนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างจากตลาดด่านช้าง
ถึง 74 กิโลเมตร โรงเรียนได้เชิญร้านค้ามาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง
ซึ่งมีร้านค้ามาเปิดร้านจำหน่าย 5 ร้าน โดยโรงเรียนควบคุมไม่ให้จำหน่ายเกินราคา
และไม่ได้จำกัดสิทธิ์ของผู้ปกครองสามารถซื้อที่ใดก็ได้เพียงแต่ให้นำใบเสร็จ
มาให้โรงเรียน
 
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 น. อำเภอด่านช้าง โดยการนำของ
นายปรีชา โชติทวีวัฒน์ นายอำเภอ ได้นำคณะปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังยาว เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรองค์พระ เจ้าหน้าที่ สถานีอนามัยวังยาว จัดโครงการฝึกอบรมให้กับนักเรียนและแกนนำหมู่บ้านในตำบลวังยาวตามโครงการ
ฝึกอบรม เยาวชนกลุ่มเสียง(ในและนอก สถานศึกษา) เพื่อสนองนโยบาย 5 รั้ว
ป้องกันยาเสพติด ของรัฐบาล


 
วันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์ 2554 นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ออกค่ายอาสาที่โรงเรียน โดยนำอาหารและอุปกรณ์การเรียน มามอบให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.30 น. นายบุญรอด พลเสน ผู้อำนวยการ
ได้นำคณะครูและนักเรียน เข้าวัด ฟังพระธรรมเทศนา และพัฒนา
ทำความสะอาดวัด เพื่อเป็นการสืบสาน ส่งเสริมและอนุรักษ์ วันมาฆบูชา
อันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา