ละว้าวังควาย "สร้างคนดีสู่สังคม"
วันที ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต ๓ และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสร้างคนดีสู่สังคม"
(ขยายผลโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการกองทุนการศึกษาในเขตพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี )ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและโรงเรียนที่ให้ความสนใจ จำนวน ๖ โรงเรียน โดยมี
นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สพ๓ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ นายปราโมทย์ โชติมงคล
อดึตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมและให้ความรู้ ผอ.เกษม นวมครุฑ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม คุณเรไร แย้มสะอาด นักวิชาการอาวุโสระดับสูง สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรม และในโอกาสเดียวกัน ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ได้พบปะคณะครู และพูดคุยกับนักเรียนถึงแนวทางารศึกษาต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖ นายบุญรอด พลเสน ผู้อำนวยการและคณะจำนวน ๖ คน
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้า ระยะที่ ๒
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๑
โดยมี ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และ องคมนตรีอีกหลายท่าน
ได้ร่วมให้คำแนะนำ ฯพณฯพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ให้โอวาทและเป็นผู้ปิดการฝึกอบรม
ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗
 ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย"กองทุนการศึกษา"
จัดนิทรรศการคุณธรรม ในการออกร้าน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๓
ในงานมหกรรมการศึกษา สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โดยผู้อำนวยการ บุญรอด พลเสน และนายสำเภา เจริญกุล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาว ได้นำ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเหล่าพสกนิกร ร่วมทำบุญใส่บาตร ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระราชินีนาถ รวมทั้งการวางถวายพานพุ่ม การลงนามถวายพระพร ของประชาชน
เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปดนตรีพื้นบ้านของไทย ชมรมอนุรักษ์ดนตรีไทย จากอำเภอสองพี่น้อง
ได้ให้เกียรติมาทำการแสดงให้ผู้ปกครองและนักเรียน ได้ชม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติองค์พระราชินีของ
ปวงชนชาวไทย ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ งานจบลงด้วยพิธีการไหว้แม่
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โดยการนำของผู้อำนวยการบุญรอด พลเสน
นำคณะครูและนักเรียนจัดนิทรรศการ งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่๖
ณ ฮออลล์ ๙ อิมแพค เมืองทองธานี ในงานนี้ ฯพณฯพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
ให้เกียรติเข้าชม กิจกรรมที่โรงเรียนบ้านละว้าวังควายได้นำไปเสนอ
ISUZU ให้น้ำ..เพื่อชีวิต
 ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ บริษัทตรีเพชรอีซูซุ และบริษัทในเครือ ได้จัดพิธ๊มอบระบบปะปาและเครื่องกรองน้ำ
ซึ่งเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์ให้กับทางโรงเรียนโดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น อธิบดีกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล นายอำเภอด่านช้าง ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ จากทั้่วประเทศ ตัวแทนจากชมรมยุทธหัตถี
ออฟโรด ชมรมจักรยานสุพรรณบุรีไซคลิ่งคลับ สโมสรสุพรรณบุรีเอฟซี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบทุนอาหาร
กลางวัน และอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xJI4mzz_Np0
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2555
26 มีนาคม 2556 นายบุญรอด พลเสน ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พร้อมทั้งบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือเพื่อเป็นมงคลชีวิตให้กับนักเรียน จากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน
รายงานความก้าวหน้า "โครงการกองทุนการศึกษา"
24-25 มีนาคม 2556 นายบุญรอด พลเสน ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูรวม 8 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ
เกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้า ระยะที่1 โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา
โดยมี ฯพณฯพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีเป็นประธาน พร้อมคณะองคมนตรี
คณะติดตามความก้าวหน้าประกอบด้วย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะทำงานของสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา
และอีกหลายหน่วยงาน
เตรียมความพร้อม.....ก่อนสู่โลกกว้าง...
๙ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดการฝึกอบรมการใช้TABLETให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓เพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมที่จะออกสู่โลกกว้าง โดยมีท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๓ นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
  นายบุญรอด พลเสนผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
เข้าค่ายลูกเสือสหวิทยาเขตชาวดอย
๒๗-๒๘กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖โรงเรียนได้ส่งลูกเสือสามัญเข้าค่ายกับสหวิทยาเขตชาวดอย
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไผ่สีทอง เด็กๆได้เหน็ดเหนื่อยกับกิจกรรมต่างอย่างพร้อมหน้า
วิทยากรสนุกสนานกันทุกคน
คุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด ๒๕๕๖
 ๒๐ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว โดยการนำของ
 นายกสิรวิช ภู่วงค์ ได้จัดอบรมตามโครงการ คุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด
  ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีคณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เจ้าหน้าที่
 ตำรวจสถานีตำรวจภูธรองค์พระ   เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาว
  เจ้าอาวาสวัดละว้าวังควาย วิทยากรจากอำเภอด่านช้าง  ให้การอบรม
                   นิพนธ์ ลิ้มไพบูลย์ รายงาน